Vizitë në inpektoriatin financiar-mbikqyrës i rregullator i tregut financiar në Suedi

Në periudhën pre 17-18 shkurtë të vitit 2014, përfaqësues nga MAPAS ishin në vizit studimi tek inspektoriatit financiar- mbikqyrës i rregullator i tregut financiar në Suedi.

Qëllimi i vizitës ishte këmbimi i përvojave në zonën e mbikqyrjes dhe rregullimit në tregun financiar posaçërisht të fondeve pensionale.

Gjatë kohës së vizitës në ditën e pare përfaqësuesit e inspektoriatit financiar mbajtën prezantime të cilat referohen në, sistemin pensional në Suedi struktura organizative dhe puna e inspektoriatit financiar, dorëzimi i raportit si dhe paraqitja e e re e mjetit mbikqyrës Traffic light model.

Dita e dytë  e vizitës, përfaqsuesit nga MAPAS  vizituan njërën nga shoqërit pensionale në Suedi Sprinstitutens pensionkasa SPS.

Bëhet fjalë për shoqëri pensionale  e cila udhëheqë me fond të mbyllur investiv, në të cilën merr pjesë një e treta e të punësuarve në sektorin bankar në Suedi.

Kjo vizitë ka rëndësi të jashtëzakonshme për avancimin e punëtorëve në MAPAS veçanarisht për mbikqyrjen e bazuar në rrezik dhe mundësinë për zgjerim të mjeteve të reja mbikqyrëse.