Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Регистар на субјекти за финансиска едукација

Реден број Субјекти Интернет-страници
I. Регулаторни институции на финансискиот систем  
1 Народна банка на Република Северна Македонија  https://www.nbrm.mk/finansiska-edukacija.nspx
2 Министерство за финансии на Република Северна Македонија https://finance.gov.mk/
3 Агенција за супервизија на осигурувањето https://aso.mk/
4 Агенција за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување https://mapas.mk/
5 Комисија за хартии од вредност https://www.sec.gov.mk/
II. Здруженија на приватни финансиски субјекти од одделни пазарни сегменти  и други финансиски институции
1 Македонска банкарска асоцијација https://mba.mk/w/mk/evropski…/
2 Асоцијација на финансиските друштва https://afd.mk/za-nas/
3 Групација на осигурување https://www.mchamber.mk…
4 Асоцијација на осигурително брокерски друштва https://www.mchamber.mk/…
5 Сојуз на микрофинансиски организации http://www.mfo.mk/index.php/en/
6 Македонска берза https://www.mse.mk/
7 Централен депозитар на хартии од вредност https://www.cdhv.mk/
8 Групација на небанкарски финансиски друштва https://www.mchamber.mk/Def…
III. Здруженија од граѓанскиот сектор и други соработници
1 Организација на потрошувачи на Македонија https://opm.org.mk/
2 Глобал шејперс Скопје хаб Скопје https://www.facebook.com/skopjeshapers/
3 СИГМА СТАТ Скопје https://sigmastat.org
4 Здружение на банкарски клиенти АНУИТЕТ https://mk-mk.facebook.com/AnnuityAsso…/
5 Шпаркасе фондација за меѓународна соработка https://www.facebook.com/GermanSparkasse…/
6 Џуниор ачивмент Македонија http://jamacedonia.mk/web/mk/
7 Ромалитико ‒ Скопје https://romalitico.org/index.php/mk/
8 Интерактивна мрежа за образование и ресурси ‒ Битола http://www.imor.org.mk/index.php/mk/
9 ЦЕФЕ Македонија hhttps://cefe.mk/

Ажурирано на: 28.1.2022 година

Доколку одредени јавни, приватни (профитни) и непрофитни институции или граѓански здруженија обезбедуваат или имаат иницијативи или активности за обезбедување финансиска едукација, потребно е да се пријават на е-адресата edukacija@nbrm.mk за бидат вклучени во РЕГИСТАРОТ НА СУБЈЕКТИ СО АКТИВНОСТИ ВО ДОМЕНОТ НА ФИНАНСИСКАТА ЕДУКАЦИЈА.

Образец 1 – за пријавување на иницијатива за финансиска едукација

Образец 2 – за оценување на спроведена иницијатива за финансиска едукација

Skip to content