Agjencia për mbikëqyrje të
financimit kapital të sigurimit pensional

Regjistri i subjekteve me aktivitet ne fushën e edukimit financiar

REGJISTRI I SUBJEKTEVE ME AKTIVITET NE FUSHËN E EDUKIMIT FINANCIAR

Numri rëndor Subjekti Faqet e internetit
I. Institucionet rregullatore të sistemit financiar  
1 Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut

 

https://www.nbrm.mk/finansiska-edukacija.nspx
2 Ministra e Financave e Republikës së Maqedonisë së Veriut

 

https://finance.gov.mk/

 

 

3 Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve https://aso.mk/

 

4 Agjencia për Mbikëqyrjen e Financimit Kapital të Sigurimit Pensional https://mapas.mk/

 

5 Komisioni i Letrave me Vlerë https://www.sec.gov.mk/
II. Shoqatat e subjekteve financiare private nga segmente të caktuara të tregut dhe institucione të tjera financiare
1 Asociacioni Bankar Maqedonas

 

https://mba.mk/w/mk/evropski-kviz-na-pari-2021/
2 Asociacioni i Shoqatave Financiare https://afd.mk/za-nas/
3 Grupacioni i sigurimeve

 

https://www.mchamber.mk/Default.aspx?mId=19&id=94&lng=1
4 Asociacioni i shoqërive të brokerimit të sigurimeve https://www.mchamber.mk/Default.aspx?mId=15&id=8&lng=1
5 Unioni i Organizatave Mikrofinanciare http://www.mfo.mk/index.php/en/
6 Bursa e Maqedonisë

 

https://www.mse.mk/
7 Depozituesi Qendror i Letrave me Vlerë https://www.cdhv.mk/
8 Grupacioni i Shoqërive Financiare Jobankare https://www.mchamber.mk/Default.aspx?mId=19&id=96&lng=1
III. Shoqata të sektorit civil dhe bashkëpunëtorë tjerë
1 Organizata e konsumatorëve të Maqedonisë https://opm.org.mk/

 

2 Глобал шејперс Скопје хаб Скопје

Global Shapers Skopje Hab Shkup

https://www.facebook.com/skopjeshapers/

 

3 SIGMA STAT Shkup

 

https://sigmastat.org
4 Shoqata e klientëve bankar ANUITET

 

https://mk-mk.facebook.com/AnnuityAssociationOfBankingCustomers/
5 Fondacioni Sparkasse për Bashkëpunim Ndërkombëtar https://www.facebook.com/GermanSparkassenstiftung.NorthMacedonia/
6 Junior Achievement Maqedoni

 

http://jamacedonia.mk/web/mk/

 

7 Romalitiko – Shkup

 

https://romalitico.org/index.php/mk/

 

8 Rrjeti interaktiv për arsim dhe burime – Manastir

 

http://www.imor.org.mk/index.php/mk/

 

 

Përditësuar më: 28.1.2022

Nëse disa institucione publike, private (fitimprurëse) dhe jofitimprurëse ose shoqata civile ofrojnë ose kanë iniciativa dhe aktivitete për ofrimin e edukimit financiar, është e nevojshme të regjistrohen në adresën elektronike edukacija@nbrm.mk për t’u përfshirë në REGJISTRIN E SUBJEKTEVE ME AKTIVITETE NË FUSHËN E EDUKIMIT FINANCIAR.

Formulari 1 – për raportimin e një iniciative të edukimit financiar

Formulari 2 – për vlerësimin e një iniciative të zbatuar për edukimin financiar

Skip to content