Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Зелен плик

Заради постојан увид на пензиските заштеди и транспарентност на системот, пензиските друштва до членовите и пензионираните членови на пензиските фондови со кои управуваат, еднаш годишно доставуваат извештај за пензиска заштеда на индивидуална сметка, на доброволна индивидуална сметка и на професионална сметка и извештај за инвестициско портфолио. Известувањата до членовите на пензиските фондови се доставуваат во зелен плик. За едноставен и брз начин на информирање членовите имаат можност извештаите за пензиска заштеда да ги добиваат преку електронска пошта (e-mail).

Во зелениот плик има два вида извештаи:

Појаснување на извештајот за пензиска заштеда

Појаснување на извештајот за инвестиционо портфолио

Пензиските друштва до членовите и пензионираните членови на пензиските фондови со кои управуваат, годишните известувања за претходната година треба да ги достават најдоцна до 31 март во тековната година.

Skip to content