Советот на експерти одржа електронска седница на 05.10.2016 година и го донесе:
1. Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за членство во задолжителен пензиски фонд.