Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Контакт

Локација

Агенција за супервизија на
капитално финансирано пензиско осигурување
Стив Наумов бр.100,
1000 Скопје
Р.С.Македонија

+389 2 3224 229

+389 2 3217 573

+389 2 3166 452

Максуд Али
Претседател на Советот на експерти
maksud.ali@mapas.mk

Ментор Јакупи
Член на Советот на експерти
mentor.jakupi@mapas.mk

Дарко Саздов
Член на Советот на експерти
darko.sadov@mapas.mk

Енгин Елмаз
Раководител на отсек за односи со јавност и стандардизација
engin.elmaz@mapas.mk

Димитар Трпковски
Раководител на отсек за информатика
dimitar@mapas.mk

Билјана Лозановска Аврамовска
Внатрешна ревизија
biljana.lozanovska@mapas.mk

Илир Адеми
Раководител на сектор за финансиско административни работи
ilir.ademi@mapas.mk

Татјана Стефановска
Раководител на сектор за правни работи
tatjana.stefanovska@mapas.mk

Билјана Котеска
Раководител на сектор за истражување и меѓуинституционална соработка
biljana.koteska@mapas.mk

Владо Георгиев
Раководител на сектор за институционална контрола
vlado.georgiev@mapas.mk

Славица Јаневска Јовевска
Раководител на одделение за финансиска контрола
slavica.janevska@mapas.mk

Димитар Кирацовски – Контакт за лица со инвалидитет
dimitar.kiracovski@mapas.mk

Татјана Милојевиќ
Лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
tatjana.milojevic@mapas.mk

Генерален e-mail за контакт
contact@mapas.mk

Skip to content