Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Контакт

Локација

Агенција за супервизија на
капитално финансирано пензиско осигурување
Славко Јаневски бр.100,
1000 Скопје
Р.С.Македонија

Максуд Али
Претседател на Советот на експерти
maksud.ali@mapas.mk

Ментор Јакупи
Член на Советот на експерти
mentor.jakupi@mapas.mk

Дарко Саздов
Член на Советот на експерти
darko.sazdov@mapas.mk

Енгин Елмаз
Раководител на отсек за односи со јавност и стандардизација
engin.elmaz@mapas.mk

Димитар Трпковски
Раководител на отсек за информатика
dimitar@mapas.mk

Билјана Лозановска Аврамовска
Внатрешна ревизија
biljana.lozanovska@mapas.mk

Илир Адеми
Раководител на сектор за финансиско административни работи
ilir.ademi@mapas.mk

Татјана Стефановска
Раководител на сектор за правни работи
tatjana.stefanovska@mapas.mk

Билјана Котеска
Раководител на сектор за истражување и меѓуинституционална соработка
biljana.koteska@mapas.mk

Владо Георгиев
Раководител на сектор за институционална контрола
vlado.georgiev@mapas.mk

Славица Јаневска Јовевска
Раководител на одделение за финансиска контрола
slavica.janevska@mapas.mk

Димитар Кирацовски – Контакт за лица со инвалидитет
dimitar.kiracovski@mapas.mk

Татјана Милојевиќ
Лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
tatjana.milojevic@mapas.mk

Емилија Рамова
Овластено лице за слободен пристап до информации од јавен карактер
emilija.ramova@mapas.mk

Генерален e-mail за контакт
contact@mapas.mk

Skip to content