Советот на експерти одржа седница на 26.01.2017 година.