Советот на експерти одржа седница на 03.05.2017 година.