Советот на експерти одржа електронска седница на 26.05.2017 година.