Советот на експерти одржа електронска седница на 04.08.2017 година.