Советот на експерти одржа седница на 21.09.2017 година и го донесе:

  1. Правилникот за измена на Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиско друштво.