Советот на експерти одржа седница на 27.05.2019 година.