Информација од 21-та седница на Советот на експерти, одржана на 29.08.2019 година

Советот на експерти одржа седница на 29.08.2019 година и донесе:

• Правилник за измена и дополнување на Правилникот за агенти на пензиски друштва.
Образложение: Со измената на Правилникот за агенти се менуваат постојните два обрасци Образец број 1 (Уверение за положен испит за агент) и Образец број 2 ( Уверение за стекнување својство агент) и се пропишуваат два нови обрасци за Уверение за положен испит за агент 4 и Образец број 5 Уверение за стекнување својство агент во двојазична форма. Со промената на постојните обрасци број 1 и 2 се менува меморандумот согласно новото име на државата и се поедноставува неговата содржина.
Исто така се пропишува можност, по барање на лице, уверенијата за положен испит и уверение за стекнување својство агент да се издадат и во двојазична форма на образец број 4 и образец број 5. Со оваа измена се врши усогласување на одредбите од овој правилник со Законот за употребата на јазиците. Со членот 3 од измената се врши усогласување на текстот на правилникот со новото име на државата. Поради тоа што станува збор за обрасци кои треба да се имплементираат во софтверот на МАПАС се пропишува одложена примена од први октомври 2019 година.

Советот на експерти даде:

• Согласност на Анекси на Договорите склучени меѓу ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје, во име и за сметка на Триглав отворен задолжителен пензиски фонд и Триглав отворен доброволен пензиски фонд и правните лица кои вршат услуги со хартии од вредност.