Информација од 22-та седница на Советот на експерти, одржана на 25.09.2019 година

 Советот на експерти одржа седница на 25.09.2019 година и донесе:

 

  • Правилник за начинот на пренос на средствата во Фондот на ПИОСМ.

Образложение:

Со Законот за дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 180/2019) со членот 1 со кој се додава нов член 58-а и член 2, се воспостави основ МАПАС да го пропише начинот на пренос на средства од индивидуалната сметка на членот во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија. Поради промена на основот за пропишување согласно номотехничките правила потребно е да се изготви нов правилник.

Суштинската измена е содржана во член 14 и член 19 од овој правилник.

Членот 14 ја уредува постапката за начинот на пренесување на средствата од индивидуалната сметка на членот во Фондот ПИОСМ поради навршување стаж на осигурување кој овозможува намалување на старосната граница за остварување право на старосна пензија на член на задолжителен пензиски фонд.

Членот 19 претставува преодна одредба со која се уредува постапката за пренесување на средствата од индивидуалната сметка во Фондот на ПИОСМ, на член на задолжителен пензиски фонд на кој му престанува членството на 01.12.2019 година

Исто така, се врши усогласување на текстот на правилникот со новото име на државата и Фондот на ПИОСМ.

 

 

Советот на експерти даде одобренија на:

 

  • Барањето од Сава пензиско друштво а.д. Скопје за добивање на одобрение за именување на лице одговорно за индивидуални сметки;
  • Барањето од Сава пензиско друштво а.д. Скопје за добивање на одобрение за именување на лице одговорно за инвестиционите одлуки и
  • Барањето од Сава пензиско друштво а.д. Скопје за добивање на одобрение за именување на лице одговорно за маркетинг и контрола на агенти.