Информација од 31-та седница на Советот на експерти, одржана на 27.05.2020 година

Советот на експерти на одржаната седница на 27.05.2020 година даде одобрение/согласност на:

1. Барањето од ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје за добивање на одобрение за измена на Статутот на ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје;
2. Барањето од Сава пензиско друштво а.д. Скопје за добивање на одобрение за изменување на Статутот на Сава пензиско друштво а.д. Скопје;
3. Барањето од КБ Прво пензиско друштво АД Скопје за добивање на согласност на договорите склучени за вршење работи на берзански посредник со Еурохаус АД Скопје и НЛБ Банка АД Скопје – Служба за улуги со хартии од вредност;
4. Барањето од Сава пензиско друштво а.д. Скопје за добивање на согласност за договори за посредување при купопродажба на хартии од вредност склучени со Еурохаус АД Скопје и Комерцијална Банка АД Скопје.