Локација
Агенција за супервизија на 
капитално финансирано пензиско осигурување 
Стив Наумов бр.100, 
1000 Скопје 
Македонија

Контакт телефон/факс
+389 2 3224 229, 3217 573, 3166 452 

E-mail контакти 

Булент Дервиши
Претседател на Советот на експерти
bulent.dervisi@mapas.mk

Ментор Јакупи
Член на Советот на експерти
mentor.jakupi@mapas.mk 

Елизабета Видовиќ
Член на Советот на експерти
elizabeta.vidovikj@mapas.mk

Енгин Елмаз
Раководител на отсек за односи со јавност и стандардизација
engin.elmaz@mapas.mk

Ферди Касами
Раководител на сектор за финансиско административни работи
ferdi.kasami@mapas.mk

Татјана Стефановска
Раководител на правен сектор
tatjana.stefanovska@mapas.mk 

Билјана Котеска
Раководител на сектор за истражување и меѓуинституционална соработка
biljana.koteska@mapas.mk

Дарко Саздов
Раководител на сектор за финансиска контрола
darko.sazdov@mapas.mk

Владо Георгиев
Раководител на сектор за институционална контрола
vlado.georgiev@mapas.mk

Васко Башоски
Раководител на отсек за информатика
vasko.bashoski@mapas.mk

Димитар Кирацовски – Контакт за лица со инвалидитет
dimitar.kiracovski@mapas.mk

Генерален e-mail за контакт
contact@mapas.mk