Советот на експерти одржа седница на 15.11.2016 година.