Советот на експерти одржа седница на 22.12.2016 година.