Излезе  најновиот број на Е-МАПАС 20 на тема: “Ажурирање и корегирање на лични податоци на членовите во втор и трет столб”.