Советот на експерти одржа седница на 22.02.2018 година.