Советот на експерти одржа седница на 28.03.2019 година.