Советот на експерти одржа електронска седница на 14.05.2019 година.