Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС ја известува јавноста дека: првиот дел (теоретски дел) за полагање испит за агенти на пензиски друштва ќе се одржи на 05.11.2019 година со почеток во:
09:00 – 11:00 часот (кандидати пријавени од КБ Прво пензиско друштво);
11:30 – 13:30 часот (кандидати пријавени од САВА пензиско друштво);
14:00 – 16:00 часот (кандидати пријавени од ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО).
 
Кандидатите кои ќе го положат првиот дел од испитот имаат право да полагаат втор дел (практичен дел) на 12.11.2019 година во:
09:00 – 11:00 часот (кандидати пријавени од КБ Прво пензиско друштво);
11:30 – 13:30 часот (кандидати пријавени од САВА пензиско друштво);
14:00 – 16:00 часот (кандидати пријавени од ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО).