Информација

од 24-та седница на Советот на експерти, одржана на 12.11.2019 година

Советот на експерти одржа седница на 12.11.2019 година и донесе:

  1. Финансиски план на Агенцијaта за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2020 година и
  2. Годишна програма за работа на Aгенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2020 година.