Советот на експерти одржа седница на 25.12.2019 година и донесе:

• Правилник за измена и дополнување на Правилникот за правилата и минималните стандарди за определување на каматни стапки

Образложение:

Со измената на Правилникот за правилата и минималните стандарди за определување на каматни стапки, се прецизираат одредбите од правилникот кои се однесуваат на изборот на државни хартии од вредност кои се користат при определување на каматната стапка. Во услови кога на пазарот на државни хартии од вредност се појавија хартии од вредност со поголема рочност во споредба со периодот кога беше креирана регулативата (тогаш беа достапни обврзници со рочност од 5 години), се наметна потреба од ревидирање и прецизирање на минималните стандарди за избор на каматна стапка за ануитетен фактор поврзани со среднорочните и долгорочните државни хартии од вредност. Исто така се утвдува и дека каматната стапка што се користи за пресметка не треба да биде помала од нула.

• Годишен план за теренска контрола на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2020 година

Советот на експерти даде одобрениe/согласност на:

• Барањето од КБ Прво пензиско друштво АД Скопје за одобрување на анексите на договорите кои КБ Прво пензиско друштво АД Скопје ги склучил во име и за сметка на пензиските фондови со брокерските куќи Еурохаус АД Скопје и ТТК Банка АД Скопје – Оддел за работа со хартии од вредност;
• Барањето од Сава пензиско друштво АД Скопје за давање на согласност за Анекс бр.1 склучен помеѓу Еурохаус АД Скопје и Сава пензиско друштво АД Скопје и
• Барањето од Сава пензиско друштво АД Скопје за давање на согласност за Анекс бр.1 склучен помеѓу ТТК Банка АД Скопје и Сава пензиско друштво АД Скопје.