Информација од 33та седница на Советот на експерти, одржана на 28.07.2020 година

 

Советот на експерти одржа седница на 28.07.2020 година и даде одобрение на:

 

  1. Барањето од Сава пензиско друштво а.д. Скопје за добивање на одобрение за именување на лице одговорно за инвестиционите одлуки и
  2. Барањето од Сава пензиско друштво а.д. Скопје за добивање на одобрение за именување на лице одговорно за управување со ризици на пензиските фондови.