Информација

од 34-та седница на Советот на експерти, одржана на 26.08.2020 година

Советот на експерти одржа седница на 26.08.2020 година и донесе:

• Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на членство во доброволен пензиски фонд

Образложение:

Со член 1 од измената на Правилникот начинот на членство во доброволен пензиски фонд се дообјаснува одредбата која се однесува на раскинувањето на договорот за членство во доброволен пензиски фонд помеѓу уплаќачот и членот. Досегашната одредба имаше двосмисленост и според некои толкувања наведуваше на тоа дека членот може да го раскине договорот за членство со друштвото и во тој случај самиот член не може да уплаќа средства на својата сметка.
Со членовите 2 и 3 од измената се врши дополнување на членовите 11 и 11-а и се утврдува дека, доколку учесникот во професионална пензискиа шема е пензиониран член, друштвото ги чува средствата на професионална сметка, бидејќи како пензионер не може да му се отвори доброволна индивидуална сметка согласно закон.