Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС ја известува јавноста дека: првиот дел (теоретски дел) за полагање испит за агенти на пензиски друштва ќе се одржи на 10.12.2020 (четврток) година со почеток во:

08:30 – 10:30 часот (кандидати пријавени од САВА пензиско друштво);

10:50 – 12:50 часот (кандидати пријавени од КБ Прво пензиско друштво);

13:10 – 15:10 часот (кандидати пријавени од ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО);

15:30 – 17:30 часот (кандидати пријавени од КБ Прво пензиско друштво, САВА пензиско друштво и ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО ).

 

Кандидатите кои ќе го положат првиот дел од испитот имаат право да полагаат втор дел (практичен дел) на 21.12.2020 (понеделник) година во:

08:30 – 10:30 часот (кандидати пријавени од САВА пензиско друштво);

10:50 – 12:50 часот (кандидати пријавени од КБ Прво пензиско друштво);

13:10 – 15:10 часот (кандидати пријавени од ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО);

15:30 – 17:30 часот (кандидати пријавени од КБ Прво пензиско друштво, САВА пензиско друштво и ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО).