Информација од 40-та седница на Советот на експерти, одржана на 28.01.2021 година

Советот на експерти одржа седница на 28.01.2021 година.