Советот на експерти одржа електронска седница на 18.02.2021 година.