Советот на експерти одржа седница на 30.03.2021 година.