Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Информација од 27-та седница на Советот на експерти, одржана на 30.01.2020 година

Советот на експерти одржа седница на 30.01.2020 година и донесе:

1. Годишен план за јавни набавки во 2020 година на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Советот на експерти гo разгледа:

1. Кварталниот извештај за реализација на Годишниот план за јавни набавки за периодот од 01.10.2019 година до 31.12.2019 година.

Skip to content