Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Интервју на претседателот на Советот на експерти, д-р Булент Дервиши во Е-МАГАЗИН: Средствата на задолжителните пензиски фондови континуирано растат

Интервјуто може да го проследите на следниов линк :

http://emagazin.mk/vesti/vest/24120

Skip to content