Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Известување за спроведување испит за агенти на пензиските друштва во мартовска сесија

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС ја известува јавноста дека: првиот дел (теоретски дел) за полагање испит за агенти на пензиски друштва ќе се одржи во следните термини:
9.3.2021 (вторник) година со почеток од 8:30 – 10:30 часот (кандидати пријавени од ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје);
9.3.2021 (вторник) година со почеток од 10:50 – 12:50 часот (кандидати пријавени од КБ Прво пензиско друштво АД Скопје);
9.3.2021 (вторник) година со почеток од 13:10 – 15:10 часот (кандидати пријавени од САВА пензиско друштво);

Кандидатите кои ќе го положат првиот дел од испитот имаат право да полагаат втор дел (практичен дел) во следните термини:
16.3.2021 (вторник) година со почеток од 8:30 – 10:30 часот (кандидати пријавени од ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје);
16.3.2021 (вторник) година со почеток од 10:50 – 12:50 часот (кандидати пријавени од КБ Прво пензиско друштво АД Скопје);
16.3.2021 (вторник) година со почеток од 13:10 – 15:10 часот (кандидати пријавени од САВА пензиско друштво).

Локација на испитен центар:
Правен факултет „Јустинијан Први“
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Бул. Гоце Делчев 9б, 1000 Скопје

Skip to content