Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Седница на Советот на експерти (01.07.2016)

Советот на експерти одржа седница на 01.07.2016 година и го донесе следниот акт:

  1. Правилник за измена на  Правилникот за начинот и постапката за избор на член на управен одбор и на надзорен одбор на пензиско друштво.
Skip to content