Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Седница на Советот на експерти (29.09.2020)

Информација

од 35-та седница на Советот на експерти, одржана на 29.09.2020 година

Советот на експерти одржа седница на 29.09.2020 година и донесе:

  1. Финансиски план на Агенцијaта за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2021 година.
Skip to content