Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Со цел зголемување на јавната свест за тростолбниот пензиски систем, претставникот од МАПАС, Владо Георгиев – Раководител на Сектор за институционална контрола гостуваше на утринската програма Ја сакам Македонија на Сител телевизија.

Повеќе детали од интервјуто на следниот линк:

https://youtu.be/0ct6Zb4QFXE

Skip to content