Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Соопштение до јавноста за новите измени во Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) ја известува јавноста дека од 01.01.2019 година започнаа да се применуваат измените на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (Службен весник бр.245/2018 година), согласно кои Агенцијата, направи усогласување на постојните и донесе нови подзаконски акти и упатства, кои се објавени на веб страната на Агенцијата.

Skip to content