Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Соопштение за јавност

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување ја известува пошироката јавност, дека вкупната вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови изнесува 61.523,66 милиони денари, односно надминаа 1 милијарда евра на 30.06.2018 година.
Во Република Македонија одобрение за управување со пензиски фондови имаат двете пензиски друштва КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и Сава пензиско друштво а.д. Скопје.
За повеќе информации можете да се информирате на следниот линк.

Skip to content