Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Соопштение за спроведување на испит за агенти

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС ја известува јавноста дека: првиот дел (теоретски дел) за полагање испит за агенти на пензиски друштва ќе се одржи на 20.10.2020 година со почеток во:
08:30 – 10:30 часот (кандидати пријавени од САВА пензиско друштво);
10:50 – 12:50 часот (кандидати пријавени од ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО);
13:10 – 15:10 часот (кандидати пријавени од КБ Прво пензиско друштво);
15:30 – 17:30 часот (кандидати пријавени од КБ Прво пензиско друштво, САВА пензиско друштво и ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО ).

Кандидатите кои ќе го положат првиот дел од испитот имаат право да полагаат втор дел (практичен дел) на 27.10.2020 година во:
08:30 – 10:30 часот (кандидати пријавени од САВА пензиско друштво);
10:50 – 12:50 часот (кандидати пријавени од ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО);
13:10 – 15:10 часот (кандидати пријавени од КБ Прво пензиско друштво);
15:30 – 17:30 часот (кандидати пријавени од КБ Прво пензиско друштво, САВА пензиско друштво и ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО ).

Skip to content