Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Соопштение за термини за полагање на испити за агенти

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС ја известува јавноста дека првиот дел (теоретски дел) за полагање испит за агенти на пензиски друштва ќе се одржи на 14.05.2018 година со почеток во 13:30 часот (просторија 1).

Кандидатите кои ќе го положат првиот дел од испитот имаат право да полагаат втор дел (практичен дел) на 22.05.2018 година во 13:00 часот (просторија 1).

Локација на испитниот центар

Skip to content