Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Соопштение за термини за полагање на испити за стекнување својство на агент

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС ја известува јавноста дека првиот дел (теоретски дел) од испитот за стекнување својство на агент ќе се одржи на 09.05.2016 година со почеток во 16,00 часот.

Кандидатите што ќе го положат првиот дел од испитот имаат право да полагаат втор дел (практичен дел) од испитот на 26.05.2016 година во 16, 00 часот.

Локација на испитен центар

Skip to content