Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Соопштение за вредноста на нето средствата на задолжителните пензиски фондови

Агенцијата за супeрвизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС, ja информира јавноста дека на ден 02.09.2021 година задолжителните пензиски фондови ја надминаа вредноста на нето средствата од 100 милијарди денари.

Skip to content