Советот на експерти одржа итна седница на 18.11.2016 година.