Советот на експерти одржа електронска седница на 31.01.2017 година.