Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Седница на Советот на експерти

09.06.2015

Советот на експерти одржа седница на 09.06.2015 година и го усвои:

1.Извештајот за состојбите во капитално финансираното пензиско осигурување во 2014 година.

Skip to content