Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Собранието на Република Македонија го усвои годишниот извештај за работењето на МАПАС

02.07.2013

Согласно закон, МАПАС поднесува извештај за својата работа за претходната година за усвојување до Собранието на Република Македонија, до 30 јуни во тековната година.

Советот на експерти на МАПАС на 30 април 2013 година го разгледа и усвои Извештајот за работењето на МАПАС во 2012 година. Истиот беше усвоен на 65-та седница на Собранието на Република Македонија која се одржа на 26 јуни 2013 година.

Извештајот може да го најдете на следниов линк.

Skip to content