Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Е-Мапас бр. 28

Почитувани,

Во прилог е најновиот број на Е-МАПАС 28 на тема: Актуар во втор и трет столб.

Skip to content