Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Едукативни материјали и видеа

Брошура со најчесто поставувани прашања

Брошура – “Ако ти е рано за пензија, не ти е рано за penzija.mk”

Во животот е многу важно да го погодиш вистинскиот момент – 2021 година

“Ако ти е рано за пензија, не ти е рано за penzija.mk” - 2020 година

“Кој се грижи за твојата ПЕНЗИЈА?” -2019 година

Skip to content