Агенција за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување

Насоки за супервизија поврзани со интеграција на факторите на социјалните, етичките и аспектите на животна средина во инвестициите и управувањето со ризици на пензиските фондови објавени од страна на ИОПС

Насоките за супервизија поврзани со интеграција на факторите на социјалните, етичките и аспектите на животна средина во инвестициите и управувањето со ризици на пензиските фондови објавени од страна на Меѓународната организација на пензиски супервизори (ИОПС) истакнуваат низа предизвици за пензиските друштва и пензиските супервизори.

Факторите на социјалните, етичките и аспектите на животна средина се клучни прашања за инвестирањето и управување со ризици на пензиските фондови. Нивното имплементирање во регулаторните рамки на пензиските системи ширум светот е релативно ново.  Факторите на социјалните, етичките и аспектите на животна средина се развиваат динамички и имаат различни влијанија и ризици во зависност од земјата. Насоките се необврзувачки и служат како основа за пензиските супервизори. Пензиските супервизори можат да ги применуваат во согласност со структурата на пензискиот систем и регулативата.

Насоките за супервизија поврзани со интеграција на факторите на социјалните, етичките и аспектите на животна средина во инвестициите и управувањето со ризици на пензиските фондови се на следниот линк:

 

IOPS Supervisory Guidelines on the Integration of ESG Factors in the Investment and Risk Management of Pension Funds

Skip to content